Een consortium onder leiding van de duurzame energie coöperatie Ecopower werd door de stad Leuven aangeduid als strategische energiepartner. De bedoeling van deze samenwerking is om de energietransitie in Leuven te versnellen en te professionaliseren. Ecopower koos ervoor om deze rol op te nemen in samenwerking met verschillende middenveldorganisaties, overheidsinstellingen en bedrijven actief binnen hetzelfde actieveld. Het consortium is open voor alle partijen die hieraan willen meewerken zonder dat een direct commercieel voordeel centraal staat.

Om de energietransitie te versnellen wil het consortium inzetten op twee domeinen: het verhogen van de energie efficiëntie en de productie van hernieuwbare energie. Hiermee wordt vooral gefocust op de eerste twee stappen van de trias energetica.

Qua energie efficiëntie wordt momenteel gefocust op volgende domeinen:

  • Particuliere gebouwenrenovatie (begeleiding en uitvoering)
  • Openbare LED-verlichting
  • Elektrische deelautosystemen in combinatie met laadpaalinfrastructuur
  • Warmtekrachtkoppelingen
  • Industriële restwarmte recuperatie via warmtenetten

Voor hernieuwbare energieproductie wordt momenteel vooral gefocust op elektriciteitsproductie via (grootschalige) zonne-installaties en waterkracht. Van zodra de regelgeving rond de luchtvaart gunstiger is voor windturbines in het Leuvense wordt dit zeker ook in de scope opgenomen. Daarnaast wordt ook ingezet op warmteproductie via warmtepompen in combinatie met een bodemveld of gebruik van Dijlewater.

Het strategische partnerschap bestudeert bovendien of het, op basis van bovenstaande projecten en de burgers en kleine bedrijven die zich willen inzetten, aangewezen is om een streekgebonden burgercoöperatie (REScoop) op te richten die de energietransitie voor alle inwoners en kleine bedrijven in Leuven en ommeland faciliteert in samenwerking met Ecopower.

In elk geval zullen er enerzijds collectieve projecten uitgevoerd worden via het ophalen van burgerkapitaal. De burgers worden hierdoor zeer nauw betrokken bij deze energietransitie. Aandacht wordt besteed om ook kwetsbare groepen te betrekken in dit verhaal. Dit als coöperatieve investeerder in de projecten maar evenzeer als richtinggevende en controlerende vennoot. De opbrengsten die voortkomen uit de investeringen dienen om de interne werking van de coöperatie te betalen, een dividend uit te keren aan de vennoten en een ondersteuning te bieden voor de werking van de vzw Leuven2030 via het sociale oogmerk.

Anderzijds zullen, naast de coöperatieve investeringen, nog vele andere private en publieke investeringen in de stad Leuven de energietransitie helpen realiseren. Deze projecten hebben vaak nog nood aan extra ondersteuning of studie alvorens over te gaan tot realisatie. Door het bundelen van deze verschillende investeringen zal er een Project Development Assistance project ingediend worden bij de Europese InvesteringsBank (EIB). De coördinatie gebeurt door de strategische energiepartner, de studies en investeringen ook door de andere consortiumleden, burgers en bedrijven. De strategische partner maakt een brug naar Leuven2030 in het kader van het bestaande Elena project.